Espa Banner

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ

Οι «Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών», οι «Όροι Χρήσης» και η «Ασφάλεια Συναλλαγών» εφαρμόζονται σε κάθε πώληση προϊόντων (εφεξής «Προϊόντα») από την εταιρεία μας, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας.

  1. ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑ

Α. Ο αγοραστής αγοράζει και παραλαμβάνει το προϊόν εξοπλισμού μαζικής εστίασης και γενικότερα τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία (στο εξής «το Προϊόν») σε καινούργια κατάσταση, στην οποία του επιδείχθηκε κατά το χρόνο λήψης της παραγγελίας. Παραγγελίες μπορούν να υποβληθούν μέσω τηλεφώνου, faxemail.

Β. Ο αγοραστής εξέτασε λεπτομερώς το παραγγελθέν προϊόν από κάθε άποψη και βρήκε αυτήν σύμφωνο και κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει. Δεν έγιναν άλλες συμφωνίες σχετικά με ιδιότητες του προϊόντος πέραν αυτών που αναφέρονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας ή/και στο τιμολόγιο.

Γ.  Οι όροι πληρωμής των προϊόντων θα αναφέρονται είτε στο τιμολόγιο, είτε στο προτιμολόγιο είτε στην επιβεβαίωση παραγγελίας. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο όρος πληρωμής, ως συμφωνηθείς όρος πληρωμής συμφωνείται ότι θα ισχύει η προκαταβολή της αξίας των προϊόντων πριν την παράδοσή τους. Σε περίπτωση ειδικών παραγγελιών σχετικά με τον τρόπο κατασκευής ή τυχόν προαιρετικό εξοπλισμό του προϊόντος, το κόστος αυτών προκαταβάλλεται μαζί με την ως άνω ελάχιστη προκαταβολή επί της συμφωνηθείσας αξίας. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του αγοραστή μετά από την ενυπόγραφη υποβολή της παραγγελίας, ο πωλητής δικαιούται σε παρακράτηση της τυχόν καταβληθείσας προκαταβολής ως αποζημίωση και ποινική ρήτρα υπέρ του. Ληφθέντα ποσά για ειδικές παραγγελίες δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

Δ. Με την ενυπόγραφη υποβολή της παραγγελίας, ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει και να μεταβιβάσει προς τον αγοραστή το παραγγελθέν προϊόν.

Ε. Τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος από τις εγκαταστάσεις του πωλητή προς τον αγοραστή βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και εγγράφως στο δελτίο παραγγελίας/προτιμολόγιο. Ειδικότερα και πλην άλλης ειδικής έγγραφης συμφωνίας, όλες οι παραδόσεις προϊόντων εκ μέρους του πωλητή θα γίνονται στην έδρα του (ex works) και η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη, έλεγχο και δαπάνες του αγοραστή.

ΣΤ. Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει το παραγγελθέν προϊόν εντός 15 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία θα είναι έτοιμο προς παράδοση, και η οποία θα αναφέρεται στη σχετική έγγραφη ειδοποίηση που θα απευθύνει προς τον αγοραστή ο πωλητής ή αυτήν που αναφέρεται στο προτιμολόγιο/δελτίο παραγγελίας. Σε περίπτωση μη παραλαβής εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με έγγραφη δήλωσή του περιερχόμενη στον αγοραστή. Σε περίπτωση που ο πωλητής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση λόγω υπερημερίας του αγοραστή ως προς την παραλαβή του προϊόντος, δικαιούται να παρακρατήσει ή να χρεώσει τον αγοραστή ποσοστό 30% της αξίας της παραγγελίας ως αποζημίωση και ποινική ρήτρα, η οποία συμφωνείται ως δίκαιη και εύλογη. Ο πωλητής έχει δικαίωμα να αξιώσει μεγαλύτερη αποζημίωση εφόσον αποδείξει ότι η ζημία του είναι υψηλότερη από το 30% της αξίας της παραγγελίας. Ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση παράδοσης του προϊόντος, εφόσον δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του (ενδεικτικά, όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε εργασίες ή προμήθεια εξαρτημάτων από τρίτους). Σε περίπτωση που παραλήπτης της παραγγελίας είναι τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολή του αγοραστή, εφόσον το τελευταίο είτε δεν παραλάβει το προϊόν από τις εγκαταστάσεις του πωλητή ή σε περίπτωση που αρνηθεί την παραλαβή, εφόσον έχει συμφωνηθεί άλλος τρόπος παράδοσης βάσει του οποίου η μεταφορά και παράδοση του προϊόντος γίνεται από τον πωλητή, ο αγοραστής θα βαρύνεται με το σύνολο των εξόδων μεταφοράς και ο πωλητής θα έχει δικαίωμα να αξιώσει σε βάρος του αγοραστής οποιοδήποτε άλλο ποσό ζημίας του. Το δικαίωμα του πωλητή να διεκδικήσει ή παρακρατήσει το ποσοστό ύψους 30% της αξίας της παραγγελίας παραμένει αλώβητο και δεν συμψηφίζεται με λοιπές αξιώσεις του πωλητή.

Ζ. Σε περίπτωση έστω και μερικής πίστωσης του τιμήματος στον αγοραστή, κατόπιν ειδικής προς τούτο συμφωνίας, το προϊόν παραμένει στην κυριότητα του πωλητή έως την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεών του από την πώληση του προϊόντος. Ο πωλητής υποχρεούται να άρει την παρακράτηση της κυριότητας, εφόσον ο αγοραστής έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του από την πώληση του προϊόντος.

  1. ΕΓΓΥΗΣΗ

Α. Ο πωλητής εγγυάται στον αγοραστή, ως τελικό αποδέκτη του προϊόντος, ότι αυτό δεν θα παρουσιάσει ελάττωμα οφειλόμενο στα υλικά που το αποτελούν ή στην εργασία συναρμολόγησής του. Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης, ήτοι δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον αγοραστή, εντός του οποίου αποκλειστικά φέρει ο πωλητής ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνηθεισών ιδιοτήτων, ο πωλητής ή εξουσιοδοτημένο από εκείνον κέντρο τεχνικής υποστήριξης θα επισκευάσουν στις εγκαταστάσεις τους το ελαττωματικό προϊόν, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας (αξίωση διόρθωσης). Εάν το προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί, τότε ο πωλητής θα παραδίδει άλλο προϊόν με τις ίδιες λειτουργικές ιδιότητες  στον αγοραστή (αξίωση αντικατάστασης). Η αξίωση υπαναχώρησης ή αποζημίωσης αποκλείεται, εκτός εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος σύμφωνα με τα παραπάνω. Οποιαδήποτε άλλη αξίωση του αγοραστή, ιδίως όσον αφορά ελαττώματα του προϊόντος που δεν αφορούν την ποιότητα των υλικών αυτής ή την εργασία συναρμολόγησής της (όπως π.χ. δυσλειτουργία του προϊόντος οφειλόμενη σε κακή χρήση αυτού), αποκλείεται.

Β. Ο πωλητής καθορίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια και σύμφωνα με τις δυνατότητές του τον τρόπο, χρόνο και τόπο της επισκευής του προϊόντος. Η μεταφορά και τυχόν ασφάλιση του προς επισκευή προϊόντος από τις εγκαταστάσεις του αγοραστή προς τις εγκαταστάσεις του πωλητή ή του εξουσιοδοτημένου από εκείνον κέντρου τεχνικής υποστήριξης γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αγοραστή. Ο αγοραστής οφείλει να επιδεικνύει στον πωλητή το σχετικό παραστατικό αγοράς όποτε του ζητηθεί.

Γ. Προϋπόθεση για την ισχύ της ως άνω εγγύησης αποτελεί η χρήση του προϊόντος σύμφωνα με το ευρισκόμενο εντός της συσκευασίας αυτής εγχειρίδιο χρήσης και με τρόπο που είναι ευλόγως αναμενόμενος για προϊόντα τέτοιου είδους. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις εκεί περιλαμβανόμενες οδηγίες απαλλάσσουν τον πωλητή από τις παραπάνω, εκ της παροχής εγγύησης προκύπτουσες υποχρεώσεις του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τυχόν ζημία που επήλθε στο προϊόν δεν καλύπτεται από την εγγύηση, εάν αυτή οφείλεται στις παρακάτω αιτίες:

– Κακή, υπερβολική ή υπέρμετρη χρήση, πλημμελής συντήρηση ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του προϊόντος.

– Κακή σύνδεση / συνδεσμολογία, σύνδεση χωρίς γείωση, χωρίς την χρήση σταθεροποιητή τάσης.

– Τυχαία καταστροφή, χρήση του προϊόντος με αμέλεια ή άγνοια, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, χρήση νερού πολύ υψηλής αλατότητας, κραδασμούς, ρίψη υγρών, διάβρωση ή βλάβη κατά τη μεταφορά.

– Βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

– Σε περίπτωση εγκατάστασης από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή συνεργείο.

– Σε περίπτωση μετατροπής ή επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή συνεργείο.

– Αν ο αριθμός κατασκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα του προϊόντος έχουν αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί.

– Δεν καλύπτονται γυάλινα ή ελαστικά μέρη, λαμπτήρες, λυχνίες, φίλτρα, αντιστάσεις.

– Δεν καλύπτονται τα ηλεκτρονικά μέρη του προϊόντος, εφόσον η βλάβη οφείλεται σε αυξομειώσεις τάσεως δικτύου, έλλειψη φάσεως, για την αποφυγή των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον αγοραστή.

Γ. Επισημαίνεται ότι ο πωλητής διαθέτει τα προϊόντα κατασκευής του προς πώληση μόνον σε επιχειρήσεις για επαγγελματική χρήση (B2B), και όχι σε καταναλωτές για προσωπική χρήση. Συνεπώς, όπου στο παρόν κείμενο Γενικών Όρων γίνεται αναφορά σε «αγοραστή», αυτός νοείται πάντοτε ως επιχείρηση και όχι ως καταναλωτής. Εάν για οποιονδήποτε λόγο το προϊόν περιέλθει στην κυριότητα καταναλωτή (λ.χ. έπειτα από μεταπώληση αυτής εκ μέρους της επιχείρησης-αγοραστή), δηλώνεται ρητά ότι το παρόν δεν δύναται να εκληφθεί ως παροχή εμπορικής εγγύησης προς τον πρώτο, έναντι του οποίου (καταναλωτή) ο πωλητής δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη εκ της λειτουργίας του προϊόντος, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών.

Δ. Λοιπές παρατηρήσεις:

– Η παρούσα εγγύηση ισχύει από την ημέρα της παράδοσης του καινούριου προϊόντος, και μόνο για τον αγοραστή-επιχειρηματία ως τελικό αποδέκτη. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση μεταγενέστεροι αγοραστές, στους οποίους μεταπωλήθηκε το προϊόν. Μεταχειρισμένα προϊόντα δεν καλύπτονται από καμία εγγύηση και ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψη συμφωνηθεισών ιδιοτήτων, αλλά πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται κατά τον χρόνο και στον τόπο της αγοράς τους (“as iswhere is”).

– Η αποκατάσταση, τροποποίηση ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, επεκτείνει τη διάρκεια της εγγύησης για ίσο χρονικό διάστημα, μόνον όμως για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό.

– εφόσον ο αγοραστής διαπιστώσει την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψη συμφωνηθείσας ιδιότητας, υποχρεούται να στέλνει εγγράφως στον πωλητή αναλυτική τεχνική περιγραφή του προβλήματος . Πριν την αποστολή της περιγραφής αυτής στον πωλητή, ο αγοραστής δεν δικαιούται να αξιώσει

– Η αδικαιολόγητη απασχόληση τεχνικού χρεώνεται, ακόμη και όταν το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση.

– Η εγκατάσταση, η σύνδεση στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας, η αντικατάσταση αναλωσίμων υλικών (π.χ. φίλτρα, λαμπτήρες) και η τακτική συντήρηση δεν θεωρούνται υπηρεσίες υπό εγγύηση.

– Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου που καλύπτεται από την εγγύηση, ο πωλητής πέραν από την ευθύνη αποκατάστασης της καλής λειτουργίας του προϊόντος κατ’ αρ. 2.Α. του παρόντος, δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες περαιτέρω βλάβες, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του αγοραστή.

– Αν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του προϊόντος ο αγοραστής δεν προσέλθει να παραλάβει το προϊόν εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μήνα από την έγγραφη ή προφορική ειδοποίησή του, τότε ο πωλητής α) δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχαία, ολική ή μερική καταστροφή του προϊόντος, β) προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου για τα έξοδα φύλαξης, τα οποία θα υπολογίζονται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ ημερησίως ανά προϊόν και γ) θεωρεί το προϊόν αζήτητο μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της επισκευής, οπότε στην περίπτωση αυτή θα θεωρείται ότι επανέρχεται η κυριότητα του προϊόντος σ’ αυτόν άνευ οποιουδήποτε δικαιώματος αποζημίωσης του αγοραστή, και ο πωλητής θα δικαιούται να το διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί ο ίδιος.

– Ο πωλητής δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές και οδηγίες, σε μη κατάλληλο περιβάλλον και συνθήκες κατά το εγχειρίδιο χρήσης, και με τρόπο που υπερβαίνει τα εύλογα όρια της προσδοκώμενης λειτουργίας του προϊόντος.

– Ο αγοραστής θα πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση στον πωλητή, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά του, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ο πωλητής θα απαλλάσσεται από την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή υποστήριξης δυνάμει της εγγύησης.

– Σε περίπτωση βλάβης εντός του χρόνου εγγύησης, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο πωλητής, και παντός εντός του χρόνου της εγγύησης.

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης νόμων καθώς και τη Σύμβαση των Η.Ε. για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων της 4.4.1980. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας, είναι τα δικαστήρια της έδρας του πωλητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο